Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, działającym w oparciu o struktury kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

Jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu oraz tworzenie nowego sposobu myślenia - dojrzałego i świadomego katolicyzmu. Zadaniem dla członków Akcji Katolickiej jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Zadaniem jest oddziaływanie na bliskie środowisko, a także tam, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków i w najbliższym otoczeniu, w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

Dekretem Księdza Biskupa Ordynariusza dra Wiktora Skworca z dnia 15 września 1998 roku został erygowany oddział AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pogórskiej Woli. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc, mianował pierwszym prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Panią Stanisławę Siemek, później urząd ten pełniła Pani Teresa Kocoł. Obecny Ks. Biskup Tarnowski dr Andrzej Jeż mianował prezesem Panią Dorotę Nowak. Członkowie Akcji Katolickiej spotykają się zwykle raz w miesiącu w parafii dla omówienia wspólnych działań, a także dla wewnętrznej formacji. Każdego roku Akcja Katolicka organizuje spotkania opłatkowe dla samotnych i emerytów, spotkania ze św. Mikołajem dla dzieci, przewodniczy nabożeństwom paraliturgicznym (Różaniec, Droga Krzyżowa, Adoracje Eucharystyczne). Akcja Katolicka zajmuję się także przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej oraz na Wielkanoc Ciemnicy i Bożego Grobu. Co roku dekoracja jest piękna, interesująca i niesie jakieś przesłanie.

 

Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano'' w roku 1922. Ten sam papież w encyklice "Divini Redemptoris'' wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki''. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św.Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Po tygodniu prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. W ten sposób, zgodnie z życzeniem ks. bpa Piotra Jareckiego, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej, pod którego duszpasterską opieką stowarzyszenie kształtowało swoją osobowość od czasu reaktywowania, ,,świeccy przejęli ciężar obowiązków związanych z organizowaniem i działalnością stowarzyszenia'' .

 

Dekanalne spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej dekanatu Tarnów-Wschód w Skrzyszowie

W niedzielę 26 stycznia 2014 r. w Skrzyszowie odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków parafialnych oddziałów AK z Woli Rzędzińskiej, Pogórskiej Woli Jodłówki-Wałek, Skrzyszowa. Organizatorem spotkania był POAK przy parafii p.w. Św. Stanisława BM w Skrzyszowie.

Spotkanie rozpoczęła Msza święta w Kościele Parafialnym, której przewodniczył Dekanalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Dekanatu Tarnów –Wschód Ks. proboszcz mgr Zdzisław Gniewek oraz Dziekan Dekanatu Tarnów-Wschód Ks. mgr lic. Jerzy Borczewski. W homilii kaznodzieja nawiązał do słów z księgi Proroka Izajasza : „ Naród kroczący w ciemności, ujrzał światłość wielką…”. Członkowie POAK, chcą być dla innych drogą i światłem. Co znaczy że mamy być światłem? .Być światłem dla innych to znaczy modlić się, przyjmować komunię Świętą , nieść pomoc potrzebującym.

Po Mszy św. młodzież i dzieci z Dziewczęcej Służby Maryjnej, Liturgicznej Służby Ołtarza i z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci przybliżyły nam Tajemnicę Bożego Narodzenia przedstawiając Jasełka, pod opieką Ks. katechety mgr Józefa Potońca.

Druga część spotkania odbyła się w Remizie OSP w Skrzyszowie, upłynęła na dzieleniu się opłatkiem, składaniu życzeń oraz wyróżnieniu dla osób które w szczególny sposób wykazały się pracą na rzecz POAK. Mieliśmy zaszczyt gościć Wójta Gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, Wiceprezesa DIAK Wacława Prażucha, Ks. Mariana Moderskiego. Czas umilał występ kapeli „Skrzyszowianie.”

Z Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Pogórskiej Woli udział wzięli Pani Prezes Dorota Nowak, Pani Maria Stelmach i Pan Janusz Wolski. Bogusława Cegielska

 

Różaniec w Radio Dobra Nowina

We czwartek 13 marca nasz Oddział Akcji Katolickiej prowadził modlitwę różańcową w naszym diecezjalnym Radio RDN Małopolska. Rozważane były tajemnice światła. Modlitwą otaczaliśmy cały Kościół św. a szczególnie za Ojca św. Franciszka, który przeżywał pierwszą rocznicę wyboru na Stolice Piotrową, prosiliśmy aby skutecznie przybliżał ludziom Światło Chrystusa. Polecaliśmy także naszą Ojczyznę, prosząc o sprawiedliwość i ład moralny.Modliliśmy się także za całą naszą parafię Pogórska Wola, o szczęśliwe rodziny, o prace i chleb, o błogosławieństwo Boże dla tego wielkiego dzieła jakim jest budowa nowej świątyni. w tych trudnych dniach dla Narodu Ukraińskiego prosiliśmy, aby cieszył się pokojem i mógł o sobie decydować w sposób wolny.

W modlitwie różańcowej brała udział Pani Prezes Dorota Nowak, Maria Stelmach, Teresa Kocoł, Paweł Nowak oraz asystent ks. proboszcz Jerzy Borczewski.

11 stycznia Akcja Katolicka naszej parafii prowadziła modlitwę różańcową w Radio Dobra Nowina w Tarnowie. Rozważania przygotowała Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pani Dorota Nowak. W modlitwie uczestniczyli także pani Teresa Kocoł, Stanisława Siemek, Anna Paszyńska oraz pan Paweł Nowak.

Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujemy:

  • za V Synod Diecezji Tarnowskiej , aby przyniósł dobre owoce naszej diecezji,
  • za biskupów i kapłanów pracujących w naszej Diecezji, aby oddani modlitwie i posłudze słowa, ukazywali światu wielkie dzieła Boże,
  • w intencji budowy nowej świątyni w parafii w Pogórskiej Woli, aby dobry Bóg błogosławił tym, którzy wspierają to dzieło,
  • za chorych i cierpiących, aby w Światłości Chrystusa odnajdywali swą siłę.

 

Część druga Różańca Świętego Tajemnice światła


Tajemnica pierwsza - Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego a głos z nieba mówił „Ten jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Boże dla własnego Syna Otworzyłeś nie tylko Niebiosa. - Dałeś Mu jako oparcie kochającą ziemską Matkę. Przy pomocy Twojej Matki , Panie daj nam godnie żyć rozważając owoce chrztu Św. w codziennym życiu.

 

Tajemnica druga - Objawienie w Kanie Galilejskiej

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej , kiedy zabrakło wina Matka Jezusa mówi do Niego „Nie mają już wina…” a do pozostałych „ Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie ”. Syn przemienia wodę w wino objawia swoją Boskość pośród ludzi. Maryjo pomagaj nam czynić wszystko cokolwiek nam powie Twój Syn.

 

Tajemnica trzecia - Głoszenie królestwa Bożego

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Błagamy Cię Panie przez orędownictwo Matki Miłosierdzia pomóż nam otworzyć nasze serca na Twoje słowo i dodaj odwagi w ciągłym nawracaniu się.

 

Tajemnica czwarta - Przemienienie na górze Tabor

Gdy Jezus modlił się wygląd Jego twarzy odmienił się a Jego odzienie stało się lśniąco białe. Z obłoku odezwał się głos „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”. Jezus wziął trzech uczniów na górę, by tam ukazać im inny niż ludzki wymiar swojego istnienia. Maryjo dopomóż by nikomu z nas nie zabrakło świadomości , kim jest Chrystus.

 

Tajemnica piata - Ustanowienie Eucharystii

„To jest Ciało moje, które za was będzie wydane to czyńcie na moją pamiątkę” Wypowiadając te słowa w Wieczerniku Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Matko Kapłanów uproś u swojego Syna łaskę świętości dla kapłanów, aby ich życie było ciągle żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Ciebie, Panie.

 

Modlitwa w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Obdarz nas swoją prawdą, miłością i pokojem , abyśmy jako Rodzina Tarnowskiego Kościoła owocnie przeżyli synod diecezjalny. Pragniemy w jedności z Kościołem powszechnym, odnowić i ożywić nasz Kościół Tarnowski i w świetle Ewangelii właściwie odczytać znaki czasu. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary.Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, módlcie się za nami.